System logo
Torvelo - bike system
City logo
City logo
Strona startowa / REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN korzystania z Systemu TORVELO w latach 2023-2024

Rower Miasta Toruń

  

I. Preambuła
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu TORVELO – Rower Miasta Toruń, zwanego dalej TORVELO, działającego w obszarze administracyjnym miasta Toruń  zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej www.torvelo.pl i w aplikacji mobilnej podczas rejestracji, a Regulamin Skrócony na Terminalu TORVELO.

II. Definicje
2.1. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący reguły i warunki korzystania z TORVELO, zakres praw, obowiązków oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora i Klienta. Akceptacja regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi warunek korzystania z systemu oraz jest warunkiem niezbędnym w procesie rejestracji w Systemie TORVELO. Klient zawiera umowę z Operatorem TORVELO z chwilą akceptacji Regulaminu i rejestracji w Systemie TORVELO.

2.2. Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem TORVELO ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Porozumienie o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarte w momencie rejestracji Klienta w Systemie TORVELO i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu podczas procesu rejestracji w Systemie TORVELO. Integralnym składnikiem niniejszej Umowy jest porozumienie zawarte pomiędzy Operatorem systemu a Zamawiającym, którego treść może udostępnić Zamawiający w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2.3. System TORVELO – działająca w sezonie rowerowym 24 godziny na dobę infrastruktura techniczna, oprogramowanie oraz urządzenia i rowery obejmujące przygotowanie i prowadzenie Systemu TORVELO oraz aktywności związanych z prowadzeniem portalu internetowego www.torvelo.pl, określane również w dalszej części Regulaminu jako „System”.

2.4. Organizator Systemu TORVELO - Gmina Miasta Toruń - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

2.55. Operator TORVELO – jednostka organizacyjna, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu TORVELO. Operatorem TORVELO jest BikeU Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

2.6. Klient – użytkownik Systemu TORVELO, który dokonał rejestracji w Systemie TORVELO, zaakceptował jego Regulamin i Umowę, uiścił opłatę inicjalną.

2.7. Serwis TORVELO- obsługa techniczna systemu, zajmująca się, konserwacją, alokacją i naprawami Systemu TORVELO.

2.8. Infolinia TORVELO – Biuro Obsługi Klienta, zwanej dalej „Infolinią” zapewniające Klientowi całodobowy kontakt z Operatorem TORVELO przy pomocy telefonu pod numerem +48 56 64 17 990, poczty elektronicznej pod adres mailowym bok@torvelo.pl.  Dane kontaktowe Infolinii TORVELO znajdują się na stronie internetowej www.torvelo.pl, w aplikacji mobilnej, na terminalu TORVELO oraz na rowerach. Infolinia Torvelo jest obsługiwana w języku polskim i angielskim.

2.9. Obszar funkcjonowania Systemu –  teren obejmujący granice administracyjne Miasta Torunia z wyłączeniami, w obrębie którego funkcjonuje system TORVELO. Teren ten został przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, zwany dalej „Obszarem Systemu”

2.10. Okres funkcjonowania systemu - przedział czasowy, w którym Operator udostępnia Klientom System Torvelo, tożsamy z okresem trwania Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Operatorem Torvelo. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Operatorem a Zamawiającym, System Torvelo będzie dostępny od 1 marca 2023 do 30 listoada 2023 i od 1 marca 2024 do 30 listopada 2024.

2.11. Stacja TORVELO – miejsce wypożyczania oraz zwrotu roweru przez Klientów, oznakowane symbolem Systemu TORVELO, wyposażone w stojaki rowerowe oraz terminal. Informacje o lokalizacji Stacji TORVELO znajdują się na każdym terminalu, na stronie internetowej www.torvelo.pl oraz w aplikacji mobilnej Freebike. zwany dalej „Stacją”

2.12. Stojak TORVELO – stanowisko do parkowania roweru, wyposażone w elektrozamek  zwany dalej „Stojakiem”.

2.13. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w Stojaku Torvelo.

2.14. Terminal TORVELO- urządzenie znajdujące się na Stacji Torvelo, przeznaczone do obsługi stacji rowerowej, zapewniające samodzielne wypożyczenie i zwrot roweru, weryfikację ilości wypożyczonych rowerów oraz saldo na Przedpłaconym Koncie Klienta, integrację karty MIFARE ® lub MIFARE®PLUS, zapoznanie się ze skróconym Regulaminem Torvelo oraz Obszarem Systemu oraz numerem telefonu na Infolinię Torvelo, zwany dalej „Terminalem”

2.15. Linka zabezpieczająca – blokada w postaci linki z zamkiem szyfrowym, w którą wyposażone są wszystkie rowery Torvelo. Służy do prawidłowego zakończenia wypożyczenia roweru oraz umożliwia bezpieczne zaparkowanie roweru w czasie trwania wypożyczenia i zabezpieczenia go przed kradzieżą.

2.16. Identyfikator Klienta –. to osobiste unikatowe numery login i PIN, które Klient otrzymuje automatycznie podczas rejestracji w Systemie Torvelo. Dane do logowania wyświetlane są na ekranie komputera i telefonu podczas rejestracji oraz są wysyłane przy pomocy poczty elektronicznej i wiadomości tekstowej. Dane służą do logowania na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej Freebike oraz na Terminalu. Ponadto login jest używany do identyfikacji Klienta w Systemie Torvelo oraz w kontaktach z Infolinią. Udostępnianie danych do logowania osobom trzecim jest zabronione.

Klient może także zarejestrować w Systemie Torvelo, elektroniczną legitymację studencką czy inne kompatybilne nośniki zgodnie ze standardem MIFARE® lub MIFARE®PLUS, które pełnią funkcje numeru login podczas logowania na Terminalach.

2.17. Aplikacja mobilna Freebike – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, czy tablety, stanowiące uzupełnienie aplikacji webowej Torvelo (strony internetowej www.torvelo.pl), ale nie zastępujące jej działania. Wszelkie zmiany na koncie powinny być dokonywane za pomocą strony www.torvelo.pl Dostawcą Aplikacji mobilnej Freebike jest Homeport. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore. Korzystanie z niej jest możliwe na aktualnych systemach iOS i Android

2.18. Tabela Opłat – cennik usług i opłat Systemu TORVELO stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.torvelo.pl, aplikacji Freebike podczas rejestracji oraz Stacji TORVELO.

2.19. Rachunek Przedpłacony – osobisty rachunek Klienta, w systemie rozliczeniowym  TORVELO,  zawierający historię płatności, historię wypożyczeń i zwrotów rowerów, okres trwania umowy oraz dane osobiste i kontaktowe Klienta.

2.20. PayU – PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań – usługodawca obsługujący płatności internetowych na rzecz Systemu Torvelo. Dokonując płatności za pośrednictwem PayU, Klient akceptuje regulamin usługodawcy..

2.21. Taryfa – zbiór stawek i związanych z nimi warunków korzystania z Systemu Torvelo. Dostępne taryfy: MIEJSKA i TURYSTYCZNA.

2.22. Opłata inicjalna Zwrotna – jednorazowa, zwrotna kwota 10 zł wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty  rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu TORVELO według załącznika nr 2 Tabela Opłat. Kwota dotyczy aktywacji TARYFY MIEJSKIEJ w Systemie Torvelo. Informacje dotyczące zwrotu opłaty inicjalnej lub jej części pomniejszonej o kwotę wykorzystaną na poczet wypożyczeń, określa punkt XVI Regulaminu.

2.23. Opłata uiszczona – kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty przedpłacony rachunek Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu TORVELO według załącznika nr 2 Tabela Opłat. W przypadku rezygnacji, odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy zdalnie wszelkie „opłaty uiszczone” podlegają zwrotowi.

2.24 Abonament – jednorazowa, bezzwrotna kwota 15 zł wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty rachunek przedpłacony Klienta. Kwota aktywuje taryfę TURYSTYCZNĄ ważną 24h od momentu prawidłowego zaksięgowania środków.

2.25. Opłata manipulacyjna – opłata pobierana przez Operatora w momencie poniesienia dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłowym zwrotem roweru przez Klienta, dotycząca odtworzenia roweru.

2.26. Czas wypożyczenia – czas liczony od momentu wypożyczenia roweru (wpisania na Terminalu poprawnego numeru login i PIN) do momentu jego prawidłowego zwrotu do elektrozamka na Stacji Torvelo (wstawienia roweru do Elektrozamka oraz upewnieniu się, że rower nie wysuwa się z elektrozamka, a lampka świeci się na czerwono) oraz jednocześnie przypięcie roweru za pomocą linki zabezpieczającej lub zwrotu za pomocą linki zabezpieczającej (jedynie w przypadku braku wolnego miejsca na Stacji). Czas wypożyczenia naliczany jest sekundowo.

2.27. Wypożyczenie roweru –rozpoczęcie korzystania z roweru. Wypożyczenie roweru opisuje punkt VIII. Regulaminu: „Wypożyczenie roweru”.

2.28. Zwrot roweru – zakończenie wypożyczenia roweru w dowolnej Stacji Torvelo. Zwrot roweru opisuje punkt XI. Regulaminu: „Zwrot roweru.

2.29. Zwrot roweru za pomocą linki zabezpieczającej – zwrot roweru w dowolnej Stacji TORVELO, tylko i wyłącznie w przypadku braku wolnego miejsca w zamku lub awarii stacji, polegający na zabezpieczeniu roweru zamkiem szyfrowym oraz niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie Infolinii TORVELO.

2.30. Nieautoryzowany przejazd – niezarejestrowany w systemie Torvelo przejazd rowerem w wykonaniu Klienta, rozliczany za podstawie Tabeli Opłat do Regulaminu Torvelo.

2.31. Działania zabezpieczające –czynności podejmowane w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, opisane w punkcie XV. „Działania zabezpieczające”.

2.32. Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do Operatora z tytułu nieprawidłowo naliczonej opłaty w ramach korzystania z Systemu Torvelo. Zasady składania reklamacji opisuje punkt XV. Regulaminu: „Reklamacje”.

2.33. Akcje specjalne – akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu TORVELO w czasie funkcjonowania Systemu TORVELO, służące promowaniu Systemu TORVELO.

2.34. Bonus – akcja specjalna Operatora w wyniku, której Operator umożliwia dodatkowe, bezzwrotne doładowania konta założonego w Systemie TORVELO. Bonus w całości jest dostępny do wykorzystania na wypożyczenia w systemie Torvelo.

2.35. Efektywne doprowadzenie skradzionego lub porzuconego roweru do stacji – wpięcie roweru do elektrozamka i rejestracja go w systemie Torvelo. Każde efektywne wpięcie roweru musi zostać potwierdzone i odnotowane przez konsultanta Infolinii Torvelo. Skradziony rower musi widnieć u Operatora na liście rowerów skradzionych

 

III. Dostęp do Usługi

3.1. Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez Klienta następujących wymogów technicznych:

• posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email), umożliwiającego kontakt z Operatorem / Infolinią Torvelo;

• posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego kontakt telefoniczny z Infolinią Torvelo, szczególnie podczas trwania wypożyczenia.

• posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari;

• posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet;

• posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej).

3.2. Operator Systemu Torvelo informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym, o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.

3.3. Operator zapewnia także najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej Freebike. Aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję.

 

IV. Warunki ogólne korzystania z Systemu TORVELO

4.1. . Warunkiem korzystania z Systemu Torvelo jest przeprowadzenie przez Użytkownika rejestracji oraz akceptacja Regulaminu. Zasady rejestracji opisane są w sekcji VI. Regulaminu: „Rejestracja”.

4.2. Klient rejestrując się w Systemie Torvelo wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu TORVELO. Zasady przetwarzania danych osobowych opisuje sekcja VII. Regulaminu: „Ochrona danych osobowych”.

4.3. Warunkiem korzystania z Systemu Torvelo jest utrzymywanie przez Klienta minimalnego salda w wysokości 10,00 zł przez cały okres trwania umowy.

4.4. Wypożyczenie i zwrot roweru są dozwolone tylko na stacjach Torvelo znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Toruń za wyjątkiem wyłączonej strefy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

4.5. Klient systemu TORVELO na jedno konto może wypożyczyć jeden rower w taryfie miejskiej oraz dwa rowery w taryfie turystycznej. Tabela opłat stanowi Załącznik nr 2

4.6. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi TORVELO pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu TORVELO, przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 Regulaminu i udostępniony na stronie internetowej www.torvelo.pl. Oświadczenie musi być doręczone Operatorowi TORVELO poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu TORVELO, którego aktualne dane dostępne są na stronie internetowej www.torvelo.pl. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub „prawa jazdy odpowiedniej kategorii”.

 

V. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

5.1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz Kodeksu Drogowego.

5.2. Klient zobowiązuje się oddać rower w stanie nie pogorszonym od stanu, w którym Klient wypożyczył rower.

5.3. Klient ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia (taryfa miejska) oraz przed upływem dwudziestej czwartej godziny wypożyczenia (taryfa turystyczna).

5.4 Wymóg wskazany w pkt. 5.3 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych.

5.5. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, np. zabezpieczenie roweru zamkiem szyfrowym, lub niepozostawianie roweru bez nadzoru.

5.6.. Udostępnienie przez Klienta roweru lub konta osobie trzeciej wbrew postanowieniom Regulaminu, nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież, aż do momentu zwrotu roweru do Stacji TORVELO.

5.7. Zabroniona jest jazda na rowerze przez więcej niż jedną osobę jednocześnie, w innym przypadku zostaną uruchomione działania zabezpieczające.

5.8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia przez siebie  obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu TORVELO. Operator TORVELO nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

5.9. Zabrania się używania zabezpieczenia nie będącego elementem Systemu Torvelo w celu zablokowania roweru na Stacji Torvelo. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwego zabezpieczenia zastosowanego przez Użytkownika i uruchomienia działań zabezpieczających.

5.10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy

5.11. Klient ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Infolinię o kradzieży roweru dokonanej w czasie trwania wypożyczenia roweru oraz niezwłocznego zgłoszenia kradzieży na najbliższym komisariacie Policji. Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą w czasie trwania wypożyczenia, o którym mowa w punkcie 5.5. Regulaminu. Instrukcja zgłaszania kradzieży roweru znajduje się na stronie www.torvelo.pl.

5.12. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego telefonicznego kontaktu z Infolinią Torvelo w przypadku trudności z wypożyczeniem lub zwrotem roweru oraz stwierdzenia jakichkolwiek usterek w rowerach i awarii infrastruktury System Torvelo, szczególnie usterek ujawnionych w trakcie korzystania z roweru. W przypadku stwierdzenia usterki uniemożliwiającej użytkowanie roweru w sposób bezpieczny lub mogącej prowadzić do uszkodzenia roweru, Klient zobligowany jest do natychmiastowego dokonania zwrotu roweru w najbliższej Stacji Torvelo i zgłoszenia tego faktu na Infolinię Torvelo.

5.13. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu wypożyczenia, wypięcia go ze Stacji TORVELO, do momentu zwrotu roweru, wpięcia do Stacji TORVELO i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 4.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji TORVELO, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji TORVELO .

5.14. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.

5.15. Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu TORVELO (Rowerów, Terminali, Stacji TORVELO) będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy. Operator TORVELO wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury TORVELO i dostarczy ją za pomocą poczty elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz obciąży saldo na Przedpłaconym Koncie Klienta.

5.16. Celowe uszkodzenie systemu TORVELO spowoduje złożenie przez Operatora TORVELO zawiadomienia do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia oraz konieczność poniesienia przez uszkadzającego wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.

5.17. Wszelkie ewentualne szkody powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, wyłącznie w przypadkach zawinionych przez Klienta, w pełnej wysokości ponosi Klient Systemu TORVELO.

5.18. Zabronione jest korzystanie z Systemu TORVELO przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.

5.19. Rower jest wyposażony w koszyk umieszczony z przodu roweru, przeznaczony jedynie do przewożenia przedmiotów lekkich. Nie wolno przewozić w koszyku rzeczy ciężkich ze względów bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem mienia. Waga wkładu do koszyka nie może przekroczyć 10 kg. Nie wolno przewozić przedmiotów o ostrych krawędziach oraz znacznie wystających poza obręcz koszyka. Przewożenie dzieci i zwierząt jest kategorycznie zabronione. W razie wypadku powstałego na skutek niewłaściwego wykorzystania koszyka, odpowiedzialność oraz wszelkie koszty z niego wynikające ponosi Klient. Operator TORVELO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.

5.20. Wypożyczony rower należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower TORVELO, będący środkiem transportu miejskiego, przeznaczony jest do przemieszczania się pomiędzy Stacjami TORVELO. Zabronione jest użytkowanie przedmiotowych rowerów w celu jazdy wyczynowej, terenowej poza utwardzonymi nawierzchniami, sztuczek kaskaderskich, nie należy ścigać się oraz używać roweru do pchania lub ciągnięcia czegokolwiek.

5.21. Przekroczenie 12 godzinnego (taryfa miejska) / 24 godzinnego (taryfa turystyczna) okresu pobrania roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat (Załącznik nr 2)

5.22. Korzystanie z rowerów Systemu TORVELO może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Klienta.

5.23. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru.

5.24. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Infolinią TORVELO przez cały czas trwania wypożyczenia roweru.

 

VI. Rejestracja

6.1 Rejestracja w Systemie TORVELO, wpłata opłaty inicjalnej zwrotnej oraz utrzymywanie minimalnego salda w wysokości co najmniej 10 zł jest warunkiem koniecznym dla korzystania z Systemu TORVELO.

6.2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem www.torvelo.pl oraz poprzez aplikację mobilną Freebike . Dodatkowo Operator dopuszcza rejestrację za pomocą Infolinii TORVELO, poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Infolinii TORVELO przy czym Klient zobowiązuje się wówczas do samodzielnego dokończenia rejestracji  dokonując wpłaty opłaty inicjalnej.

6.3. Warunkiem zarejestrowania Klienta w Systemie TORVELO, jest podanie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych (imię, nazwisko) danych adresowych (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz danych kontaktowych tj. adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Aby wypożyczyć rower konieczne jest także zasilenie rachunku przedpłaconego jednorazową, zwrotną opłatą inicjalną w wysokości 10,00 złotych brutto.  Zasady przetwarzania danych osobowychzZnajdują się w pkt. VII. „Ochrona Danych Osobowych”

6.4. W przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych i/lub kontaktowych, Operator Torvelo zastrzega sobie prawo do blokowania konta Klienta do momentu ich uzupełnienia/poprawienia, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu odblokowania konta Klient ma obowiązek poinformować Infolinię Torvelo o uzupełnieniu/poprawieniu danych.

 

VII. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu Torvelo jest firma BikeU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa), ul. Rondo ONZ 1, NIP: 5213639556, REGON: 146369479, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000443118, kapitał zakładowy: 25.000,00 złotych.

7.2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych Klient może skontaktować się z Operatorem w następujący sposób:

 • pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby BikeU sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
 • mailowo na adres: ochronadanych@torvelo.pl

7.3. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora Torvelo wyłącznie na potrzeby działania Systemu Torvelo, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

7.4. Podstawą konieczności przetwarzania przez Operatora Torvelo danych osobowych Klienta jest zawarta i wykonywana Umowa pomiędzy Operatorem Torvelo a Klientem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora Torvelo (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

7.5. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:

a) Organizator Systemu TORVELO: Gmina Miasta Toruń - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń na zasadach określonych w umowie pomiędzy Organizatorem Systemu TORVELO a Operatorem Systemu TORVELO;
b) podmioty działające na zlecenie Operatora TORVELO w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Operatora TORVELO (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, etc.), w szczególności dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, oprogramowania dla Systemu TORVELO i rowerów;
c) niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe oraz za pomocą kart kredytowych lub debetowych;
d) podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja).

Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora Systemu TORVELO (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu) Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.
Operator Systemu TORVELO zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnienie, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy

7.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klient ma prawo:

- zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych;
 - zażądać dostępu do danych osobowych oraz do przekazania kopii danych, które zostały przekazane Operatorowi TORVELO;
  - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe –
zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  - zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada Operator TORVELO;
  - zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których Operator TORVELO nie posiada już podstaw prawnych;
  - zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta;
  - zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi;
  - wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z praw wskazanych powyżej, z wyłączeniem ostatniego punktu, można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@torvelo.pl; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora TORVELO.

7.7. Informujemy, że dane osobowe Klienta nie są przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.

7.8. Podane dane osobowe oraz dane zebrane w związku z wypożyczeniem lub oddaniem roweru na podstawie aktywności Użytkownika nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7.9. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do Systemu Torvelo, posiada dostęp do wszystkich swoich danych i ma możliwość ich aktualizacji w Systemie Torvelo oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.

7.10. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora Torvelo tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie Torvelo, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług na rzecz Organizatora Systemu Torvelo. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Organizatora Systemu Torvelo, jak i Klienta).

W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, Operator Torvelo usunie dane osobowe Użytkownika.

 

VIII.  Płatności

8.1. Wszystkie płatności w Systemie Torvelo są  realizowane za pośrednictwem PayU S.A.

8.2. Klient wnosi opłatę poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany mu rachunek przedpłacony. Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych znajdującego się na stronie www.torvelo.pl  lub w aplikacji mobilnej.

8.3. Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, w którym Klient otrzymał potwierdzenie płatności drogą elektroniczną. na podany przez Klienta podczas rejestracji adres email. Prawidłowo zaksięgowaną wpłatę można zweryfikować na koncie Klienta po zalogowaniu na stronie internetowej lub w aplikacji.

8.4. Z chwilą prawidłowo zaksięgowanej wpłaty Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Systemu TORVELO.

8.5.Właścicielem rachunków przedpłaconych Klientów jest Operator TORVELO.

8.6. W trakcie trwania Umowy z Operatorem TORVELO oraz po jej zakończeniu, opłaty uiszczone na rachunku przedpłaconym Klienta nie podlegają zwrotowi.

8.7. Na życzenie Klienta Operator Torvelo dostarczy Klientowi fakturę VAT obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail bok@torvelo.pl i wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, datę i godzinę wypożyczenia roweru oraz numer roweru.

 

IX. Wypożyczenie Roweru

9.1. Wypożyczenie roweru jest dozwolone tylko na Stacjach Torvelo

9.2. Rower można wypożyczyć na dwa sposoby:
- przez Terminal TORVELO w miarę dostępności rowerów na stacji po uprzednim uruchomieniu Terminala TORVELO, zalogowaniu się w systemie swoim Identyfikatorem oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala TORVELO komunikatami.
- za pomocą aplikacji mobilnej Freebike dostępnej na urządzenia z systemem Android lub iOS

Operator nie przewiduje możliwości wypożyczenia roweru przez Infolinię Torvelo.

9.3. Prawidłowe wypożyczenie roweru polega na wypięciu roweru z elektrozamka, a następnie odblokowaniu linki zabezpieczającej, którą zabezpieczony jest rower.

9.4. W celu wypięcia roweru z elektrozamka należy podejść do wybranego roweru iprzytrzymać przycisk zwalniający na elektrozamku, a następnie stanowczo pociągnąć za kierownicę. Klient ma na wypięcie roweru 60 sekund od pojawienia się stosownego komunikatu na terminalu lub w aplikacji mobilnej.

9.5. W celu odpięcia linki zabezpieczającej należy użyć kodu do linki, wyświetlanego podczas wypożyczania na terminalu Torvelo lub w aplikacji mobilnej Freebike

9.6. Rower przypięty jedynie za pomocą linki zabezpieczającej do stałego elementu stacji jest przeznaczony do odbioru przez serwis.

9.7. Klient przed wypięciem ze stojaka wybranego roweru, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne.

9.8. Klient zobligowany jest do zgłoszenia na Infolinię wszelkich usterek ujawnionych w trakcie korzystania z roweru. W przypadku stwierdzenia usterki uniemożliwiającej użytkowanie roweru w sposób bezpieczny lub mogącej prowadzić do uszkodzenia roweru, Klient zobligowany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu na Infolinię TORVELO oraz dokonania zwrotu roweru w najbliższej Stacji TORVELO

9.9. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające.

9.10. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem  roweru ze Stacji TORVELO Klient jest zobowiązany do natychmiastowego kontaktu telefonicznego z Infolinią TORVELO. Pracownik Infolinii TORVELO poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania.

 

 X. Taryfy

10.1. W Systemie Torvelo wyróżnia się dwie taryfy :

 • „MIEJSKA”:
  • Może z niej korzystać każdy Klient, który wybrał taryfę Miejską podczas rejestracji i uiścił opłatę inicjalną zwrotną
  • Taryfa aktywowana jest z chwilą prawidłowego zaksięgowania środków
  • Taryfa jest ważna przez cały okres trwania Umowy
  • Minimalny stan konta wynosi 10 zł
  • Klient na jedno konto może wypożyczyć jeden rower
  • Cennik rozliczenia taryfy znajduje się w załączniku nr 2. do niniejszego Regulaminu

 

 • „TURYSTYCZNA” :
  • Może z niej korzystać każdy Klient, który wybrał taryfę Turystyczną podczas rejestracji i uiścił opłatę za abonament
  • Taryfa aktywowana jest z chwilą prawidłowego zaksięgowania środków.
  • Taryfa jest ważna przez 24h
  • Minimalny stan konta wynosi 15 zł
  • Klient na jedno konto może wypożyczyć dwa rowery
  • 1440 minut w ciągu 24h jest bezpłatne
  • Cennik rozliczenia taryfy znajduje się w załączniku nr 2. do niniejszego Regulaminu

 

10.2. Wymóg wskazany w punkcie 10.1 Regulaminu nie dotyczy Klientów akcji specjalnych, gdzie nie wymagany jest wybór taryfy.

 

XI. Naprawy i Awarie

11.1. Wszelkie usterki roweru stwierdzone podczas wypożyczenia i/lub awarie infrastruktury rowerowej, które uniemożliwiają lub mogą stwarzać zagrożenie dla dalszego korzystania z Systemu Torvelo oraz prowadzić do uszkodzenia roweru, powinny być natychmiast zgłaszane telefonicznie na Infolinię TORVELO pod numerem telefonu +48 56 641 79 90 lub poprzez aplikację mobilną. W przypadku zaistnienia powyżej sytuacji Klient musi natychmiast dokonać zwrotu roweru w najbliższej Stacji Torvelo. Drobne usterki estetyczne nie stanowią podstawy do zakwalifikowania roweru jako niesprawny.

11.2. Za prawidłowo zgłoszoną usterkę roweru uznaje się zgłoszenie zawierające informacje na temat numeru roweru, lokalizacji roweru, dokładnego opisu usterki.

11.3. Za prawidłowo zgłoszoną usterkę stacji uznaje się zgłoszenie zawierające informacje na temat numeru stacji oraz dokładnego opisu usterki.

11.4. W przypadku trzykrotnego bezpodstawnego zgłoszenia usterki lub awarii Operator zastrzega sobie prawo do wdrożenia działań zabezpieczających oraz nałożenia na Klienta opłaty manipulacyjnej.

11.5. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis TORVELO.

 

 XII. Zwrot roweru

12.1. Zwrot roweru jest dozwolony tylko na Stacjach Torvelo

12.2. Klient zwraca rower poprzez wpięcie roweru do wolnego elektrozamka, znajdującego się w dowolnej Stacji TORVELO w taki sposób, aby trzpień roweru znalazł się w elektrozamku, a kierownica w linii prostej z ramą roweru, przycisk powinien świecić się na czerwono, a po jego naciśnięciu i pociągnięciu roweru do siebie, rower powinien pozostać w elektrozamku. Zamknięcie blokady nastąpi automatycznie. Dodatkowo Użytkownik ma obowiązek skutecznie przypiąć rower linka zabezpieczającą, znajdującą się z przodu roweru, do stałego elementu stacji. Klient zostaje poinformowany o prawidłowym zakończeniu wypożyczenia pocztą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Brak dostępu do poczty elektronicznej nie zwalnia Klienta z  obowiązku upewnienia się, że rower został prawidłowo zwrócony w Systemie TORVELO. Klient może dokonać tego poprzez zalogowanie się na terminalu, za pomocą aplikacji Freebike lub kontaktując się z Infolinią TORVELO.

 

12.3. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka na Stacji TORVELO (awaria Stacji, awaria elektrozamka lub brak wolnego elektrozamka ) Klient jest zobowiązany do skutecznego przypięcia roweru do stałego elementu Stacji Torvelo linką zabezpieczającą i niezwłocznego zakończenia wypożyczenia roweru, kontaktując się z Infolinią Torvelo. Kontaktując się z Infolinią Torvelo Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane identyfikacyjne, o których mowa z punkcie 6.3. Regulaminu oraz numer roweru i numer/nazwę Stacji. W przypadku wątpliwości co do przedstawionych podczas rozmowy danych identyfikacyjnych, Operator zastrzega sobie prawo do przerwania  procedury zwrotu roweru i poproszeniu o ponowny kontakt z Infolinią Torvelo przez właściciela konta.

12.4. Operator zapewnia Klientowi możliwość weryfikacji prawidłowości zwrotu poprzez:

 • kontakt telefoniczny z Infolinią Torvelo,
 • aplikację mobilną,
 • stronę internetową,
 • komunikat o zwrocie roweru wysyłany automatycznie na adres e-mail Użytkownika,
 • terminal na stacji.

 

12.5. W przypadku jakichkolwiek problemów ze zwrotem roweru na Stacji Torvelo Klient  jest zobowiązany do natychmiastowego kontaktu telefonicznego z Infolinią Torvelo, podczas którego zostanie poinformowany o dalszej procedurze działania.

12.6. W przypadku nieprawidłowego zwrotu roweru, o których mowa w punktach 12.2. i 12.3.. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualne jego uszkodzenia oraz kradzież

12.7. W przypadku, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji podczas wypożyczenia roweru Klient zobowiązany jest spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję, która spisze takie oświadczenie i przesłać je do Operatora Systemu Torvelo w terminie 7 dni od daty zdarzenia listem poleconym na adres pocztowy lub na adres mailowy: bok@torvelo.pl. Ponadto Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Infolinię Torvelo.

12.8. Klient ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia (taryfa Miejska) lub dwudziestej czwartej godziny (taryfa Turystyczna) wypożyczenia .

12.9. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rower do elektrozamka oraz zabezpieczyć rower za pomocą linki. Brak wykonania tych czynności spowoduje wdrożenie działań zabezpieczających.

 

 XIII. Brak zwrotu w terminie

13.1. Niezwrócenie roweru przed dwunastą lub dwudziestą czwartą godziną wypożyczenia (w zależności od wybory taryfy) jest traktowane jako naruszenie przez Klienta Regulaminu, a tym samym złamaniem umowy z Operatorem TORVELO, co spowoduje naliczenie opłat według Tabeli Opłat, zablokowanie konta Klienta oraz wdrożenie działań zabezpieczających

 

XIV. Opłaty

14.1. Wysokość opłat za wypożyczenie roweru określana jest zgodnie z Tabelą Opłat od momentu wypożyczenia roweru aż do momentu jego prawidłowego zwrotu na Stacji Torvelo.

14.2. Opłaty za korzystanie z Systemu TORVELO są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych 20 minut wypożyczenia. Opłata za jednorazowe wypożyczenie jest sumą należności zakolejne przedziały czasowe, np. koszt wypożyczenia trwającego 80 minut wynosi 0,25 zł + 1 zł + 3 zł = 4 zł.

14.3. W przypadku gdy naliczona opłata za wypożyczenie roweru bądź inna wynikająca z Tabeli Opłat jest wyższa niż środki Klienta zgromadzone na rachunku przedpłaconym, Klient w celu dalszego korzystania z Systemu TORVELO zobowiązany jest do uregulowania należności  w terminie 21 dni.W innym przypadku uruchomione zostaną działania zabezpieczające.

14.4. W przypadku otrzymania przez Klienta vouchera lub promocyjnego doładowania konta Klienta, jego przeznaczenie ustala Operator. Kwota jest bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z vouchera wykorzystywane są w pierwszej kolejności. Kwoty, termin ważności i powody przyznania są przedstawione w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie www.torvelo.pl

14.5.Wszystkie „opłaty uiszczone”  w trakcie trwania umowy są w całości do wykorzystania na wypożyczenia roweru w systemie TORVELO do końca obowiązywania umowy tj. 30.11.2024r.

 

XV. Reklamacje

15.1. Zgłoszenie reklamacji z tytułu nieprawidłowo naliczonej opłaty w ramach korzystania z systemu Torvelo następuje jedynie drogą elektroniczną na adres: reklamacje@torvelo.pl w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienie zdarzenia podlegającego reklamacji.

15.2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja musi zawierać dane identyfikujące Klienta, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu, dane reklamowanego wypożyczenia takie jak: nazwa stacji początkowej, nazwa stacji końcowej, data i godzina zdarzenia, czas trwania wypożyczenia, reklamowana opłata, opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwrotu roweru i weryfikacji prawidłowości zakończenia wypożyczenia. Reklamacja powinna zostać przesłana z adresu e-mail podanego na koncie Klienta. Operator zapewnia dostęp do formularzy reklamacyjnych w wersji edytowalnej (.docx) i do druku (.pdf), które dostępne są na stronie www.torvelo.pl. Formularz należy pobrać ze strony, wypełnić i  przesłać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@torvelo.pl

15.3. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych, o których mowa w punkcie 15.2. Regulaminu, Operator zobowiązuje się przesłać Klientowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.
15.4.. Operator TORVELO rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. W przypadku kiedy należy uzupełnić reklamację, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień czy informacji.

15.5. W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe przetwarzane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora Torvelo lub Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

15.6. Klientowi przysługuje prawo do jednorazowego odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora w terminie 14 dni od jej doręczenia Klientowi. Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e-mail: reklamacje@torvelo.pl.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniki reklamacji lub wystąpienia z powództwem do właściwego sadu powszechnego w Bydgoszczy.

15.7. Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również gdy Operator TORVELO nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia.

15.8. Operator TORVELO ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych korzyści.

 

XVI. Odstąpienie lub Rezygnacja z Umowy

16.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem nieskorzystania z usługi.

16.2. Odstąpienie od Umowy następuje drogą elektroniczną, po przesłaniu przez Klienta na adres email: bok@torvelo.pl niebudzącego wątpliwości co do intencji oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Użytkownika, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.torvelo.pl

16.3. Polecenie zwrotu środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora prawidłowo wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych Operator zobowiązuje się przesłać Klientowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.

16.4. Klient ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem TORVELO w dowolnym czasie trwania Umowy.

16.5. Rozwiązanie umowy następuje drogą elektroniczną, po przesłaniu przez Klienta na adres: bok@torvelo.pl  nie budzącego wątpliwości co do intencji wniosku o rozwiązanie umowy przez Klienta wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu. Rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie w sytuacji gdy saldo rachunku przedpłaconego Klienta jest dodatnie. W sytuacji ujemnego salda na koncie przedpłaconym Klienta, przed złożeniem wniosku,  konieczne jest uregulowanie należności.  Wzór wniosku o rozwiązanie umowy znajduje się na stronie www.torvelo.pl

16.6. Rozwiązanie umowy następuje w termie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego wniosku o rozwiązanie umowy Operatorowi Torvelo. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych Operator zobowiązuje się przesłać Klientowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.

16.7. Opłata inicjalna lub jej niewykorzystana część, znajdująca się na rachunku przedpłaconym Klienta, z wyłączeniem niewykorzystanych środków pochodzących z aktywowanych bonusów, podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy lub zakończenia okresu funkcjonowania Systemu Torvelo. Zwrot opłaty inicjalnej lub jej niewykorzystanej części jest tożsamy z jednoczesną likwidacją konta Klienta. Konto Klienta staje się nieaktywne. Powyższe ma zastosowanie w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

16.8. Opłata inicjalna lub jej części pomniejszonej o kwotę wykorzystaną na poczet wypożyczeni, podlegająca zwrotowi, zwracana jest Klientowi w sposób, w jaki nastąpiła ich płatność. Zwrot odbywa się w ciągu 30 dni w przypadku pisemnej rezygnacji wysłanej przez Klienta na adres e-mail zwrot@torvelo.pl pod warunkiem wskazania następujących danych:

 • login Klienta
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail użyty podczas płatności w PayU
 • numer konta bankowego
 • kwota niewykorzystanej opłaty inicjalnej

16.9. Klient powinien wykorzystać opłaty uiszczone  do końca trwania umowy. Operator nie zwraca opłat uiszczonych, a niewykorzystanych w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

 

XVII. Działania zabezpieczające

17.1. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu, Operator Systemu Torvelo zastrzega sobie prawo do wdrożenia działań zabezpieczających, takich jak:

 • tymczasowa lub całkowita blokada konta Klienta,
 • naliczenie opłaty manipulacyjnej,
 • podjęcie kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej z Klientem w celu wezwania do dobrowolnego uregulowania należności w sytuacji, gdy stan konta Klienta jest ujemny,
 • wpisania Klienta na czarną listę,
 • zgłoszenie przypadków kradzieży lub zniszczenia mienia Systemu Torvelo właściwym organom, uprawnionym do ścigania oraz karania sprawców czynów niedozwolonych,
 • rozwiązanie umowy, o którym mowa w punkcie 17.2.

 

17.2. Operator Torvelo rezerwuje sobie prawo do rozwiązania umowy o uczestnictwie w Systemie Torvelo w dowolnym czasie, w przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu, w szczególności w przypadku:

º    podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych i/lub kontaktowych, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu;

º    rejestracji i użytkowania rowerów Systemu Torvelo przez osobę małoletnią bez dostarczenia podpisanego „Oświadczenia o przystąpieniu za zgodą Rodzica lub opiekuna prawnego”,       o którym mowa w punkcie 4.6. Regulaminu;

º    nieuregulowania należności z tytułu przekroczenia maksymalnego dozwolonego czasu wypożyczenia, o którym mowa w punkcie 12.8 i Tabeli Opłat w ciągu 21 dni;

º    nieuregulowania ujemnego salda w terminie 21 dni;

º    nieregulaminowego korzystania z roweru i/lub infrastruktury rowerowej;

º    nieautoryzowanego przejazdu rowerem;

º    kradzieży roweru.

º    Trzykrotnego braku użycia dodatkowego zabezpieczenia roweru w postaci linki zabezpieczającej przy zwrocie do stacji.

 

Operator w przypadku rozwiązania umowy rezerwuje sobie prawo do braku zwrotu opłaty inicjalnej i pozostałych na koncie Użytkownika środków w sytuacji kiedy, koszty poniesione przez Operatora w celu zabezpieczenia, odzyskania roweru, przekraczają saldo na koncie Klienta.

 

XVIII. Postanowienia końcowe

18.1. Operator TORVELO zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji w systemie TORVELO w terminie 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.  Brak wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian w terminie  dni od momentu dostarczenia nowego Regulaminu, oznacza akceptację przez Klienta wprowadzonych zmian w Regulaminie. Brak wyrażenia akceptacji zmienionego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, o którym mowa z punkcie XVI Regulaminu.

18.2. Wypożyczenie roweru oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z roweru oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.

18.3. Operator Torvelo zastrzega sobie prawo do przyjęcia zwrotu roweru, będącego rezultatem zgłoszenia lub interwencji służb porządkowych (Policja, Straż Miejska) wobec Klienta, którego zachowanie zostało odczytane, jako zagrażające bezpieczeństwu lub naruszające przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. W szczególności dotyczy to przypadków jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jednocześnie Operator może wówczas czasowo zawiesić konto Klienta, uniemożliwiając kontynuację wypożyczenia.

18.4. Za zgodą Zamawiającego, Operator ma możliwość skrócenia okresu funkcjonowania Systemu Torvelo przy wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

18.5. Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą Operatora, których nie mógł przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji usług określonych w Umowie.

18.6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

18.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a inną obcojęzyczną podstawą interpretacji będzie wersja polska.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Oświadczenie - zgoda rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych
 2. Tabela Opłat
 3. Strefa użytkowania TORVELO – Rower Miasta Toruń (zielona strefa)

  

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
do TORVELO Rower Miasta Toruń

Stosownie do wymogów rozdziału III punktu 3.6 Regulaminu Systemu TORVELO, ja niżej podpisany/a …………………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, zamieszkały/a ………………….., jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny: ………………… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:
1. Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do Toruńskiego Roweru Miejskiego, dalej zwanego TORVELO, zgodnie z regulaminem TORVELO dostępnym na stronie www.torvelo.pl;
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Systemu TORVELO, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu, w tym także dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
3. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z TORVELO;
4. Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
………………………..
(miejscowość, data)
………………………………
(imię i nazwisko)
* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 2


TABELA OPŁAT (kwoty brutto)

TARYFA MIEJSKA
Jednorazowa, zwrotna opłata inicjalna - 10 zł
Od 0 do 30 minuty* - 0 zł + 25 groszy opłaty za każde wypożyczenie roweru
Od 30 do 60 minuty* - 1 zł
Od 60 do 120 minuty* - 3zł
Od 120 do 180 minuty* - 5 zł
Każda następna godzina* - 7 zł

*Naliczanie opłat jest sekundowe tzn.po przekroczeniu danego przedziału czasowego(np. o sekundę) naliczana jest wyższa opłata.

*Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80 minutowe Klient zapłaci  0 zł + 0,25zł + 1,00 zł + 3,00 zł = 4,25 zł

 - Efektywne odprowadzenie do stacji zaginionego lub poszukiwanego przez Operatora roweru – bonus w wysokości 5 zł. (Regulamin Torvelo, pkt. 2.34 i 2.35)

- Minimalny stan konta aby wypożyczyć rower - 10 zł

- Możliwość wypożyczenia jednego roweru na jedno konto. Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin. Przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł

- Koszt odtworzenia roweru – 3 400 zł

- Opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł

 

  

TARYFA TURYSTYCZNA 24H
- Jednodniowy, jednorazowy, bezzwrotny abonament - 15 zł

- 1440 minut do wykorzystania w ciągu 24h

- Aktywna bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.

- Ważna przez 24h

- Możliwość wypożyczenia dwóch rowerów na jedno konto. Maksymalny czas wypożyczenia roweru/rowerów to 24 godziny. Przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł za każdy rower.

- Koszt odtworzenia jednego roweru – 3 400 zł

- Opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł

- Efektywne odprowadzenie do stacji zaginionego lub poszukiwanego przez Operatora roweru – bonus w wysokości 5 zł. (Regulamin Torvelo, pkt. 2.34 i 2.35)
 

  

 

 

 

 

 Załącznik nr 3
Strefa użytkowania TORVELO – Rower Miasta Toruń (zielona strefa)

Strefa Użytkowania Torvelo_Załacznik nr 3 do Regulaminu