System logo
Torvelo - bike system
City logo
City logo
Strona startowa / REGULAMIN

REGULAMIN

Punkty, które zostały zmienione lub dodane dnia 10.09.2019: 

Pkt 2.17 – zmiana wyrażenia „Kaucja zwrotna” na „Opłata inicjalna zwrotna” oraz zmiana adresu mailowego do zwrotu opłaty inicjalnej zwrotnej. Powyższe ma zastosowanie do całego regulaminu. 
Pkt 2.20 - usunięcie możliwości zwrotu roweru za pomocą linki zabezpieczającej przy użyciu aplikacji mobilnej Freebike. Wyżej wymieniony zwrot jest teraz możliwy tylko za pomocą całodobowej infolinii.
Pkt 2.22 – Punkt został usunięty. Informacje w nim zawarte są dostępne w 2.17
Pkt 2.23 – „Opłata manipulacyjne” – doprecyzowanie informacji .
Pkt 3.7 - uściślenie informacji o miejscu zwrotu roweru Torvelo. 
Pkt 8.1 - uściślenie informacji dotyczącej zwrotu roweru przez klientów posiadających taryfę turystyczną.

Pkt 10.1 - obowiązek upewnienia się, że rower został zwrócony w Systemie TORVELO. 
Pkt 12.3 - wydłużenie uregulowania zaległej kwoty dotyczącej wypożyczeń rowerów z 14 dni na 21 dni 

 

 

 

  REGULAMIN korzystania z Systemu TORVELO

Rower Miasta Toruń

 

 

I. Preambuła
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu TORVELO – Rower Miasta Toruń, zwanego dalej TORVELO, działającego w obszarze administracyjnym miasta Toruń  zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej www.torvelo.pl i w aplikacji mobilnej podczas rejestracji, a Regulamin Skrócony na Terminalu TORVELO.


II. Definicje
2.1. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący reguły i warunki korzystania z TORVELO, zakres praw, obowiązków oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora i Klienta. Akceptacja regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi warunek korzystania z systemu oraz jest warunkiem niezbędnym w procesie rejestracji w Systemie TORVELO. Klient zawiera umowę z Operatorem TORVELO z chwilą akceptacji Regulaminu i rejestracji w Systemie TORVELO.

2.2. Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem TORVELO ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Porozumienie o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarte w momencie rejestracji Klienta w Systemie TORVELO i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu podczas procesu rejestracji w Systemie TORVELO.

2.3. System TORVELO – działająca w sezonie rowerowym 24 godziny na dobę infrastruktura techniczna, oprogramowanie oraz urządzenia i rowery obejmujące przygotowanie i prowadzenie Systemu TORVELO oraz aktywności związanych z prowadzeniem portalu internetowego www.torvelo.pl, określane również w dalszej części Regulaminu jako Wypożyczalnia.

2.4. Operator TORVELO – jednostka organizacyjna, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu TORVELO. Operatorem TORVELO jest BikeU Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

2.5. Klient – użytkownik Systemu TORVELO, który dokonał rejestracji w Systemie TORVELO, akceptując jego Regulamin i Umowę.

2.6. Serwis TORVELO- obsługa techniczna systemu, zajmująca się, konserwacją, alokacją i naprawami Systemu TORVELO.

2.7. Infolinia TORVELO– Biuro Obsługi Klienta zapewniające użytkownikowi całodobowy kontakt z Operatorem TORVELO przy pomocy telefonu pod numerem 56 64 17 990, poczty elektronicznej pod adres mailowym bok@torvelo.pl.  Informacje o funkcjonowaniu Infolinii TORVELO znajdują się na stronie internetowej www.torvelo.pl, w aplikacji mobilnej, na terminalu TORVELO oraz na rowerach.

2.8. Obszar Systemu – jest to teren obejmujący granice administracyjne Miasta Torunia z wyłączeniami, w obrębie którego funkcjonuje system TORVELO. Teren ten został przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2.9. Stacja TORVELO – miejsce wypożyczania oraz zwrotu roweru przez Klientów, oznakowane symbolem Systemu TORVELO, wyposażone w stojaki rowerowe oraz terminal. Informacje o lokalizacji Stacji TORVELO znajdują się na każdym terminalu, na stronie internetowej www.torvelo.pl oraz w aplikacji mobilnej TORVELO.

2.10. Stojak TORVELO – stanowisko do parkowania roweru w postaci stojaka z elektrozamkiem oraz wyposażeniem zabezpieczającym rower.

2.11. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej.

2.12. Terminal TORVELO- urządzenie do samodzielnego wypożyczenia i zwrotu roweru znajdujące się na Stacji TORVELO.

2.13. Identyfikator Klienta – to osobisty numer zapisany w wersji alfanumerycznej w postaci numeru (LOGIN i PIN), który to numer klient otrzymuje podczas rejestracji w Systemie TORVELO. Podczas logowania się do systemu w terminalu klient / użytkownik wpisuje identyfikator klienta do autoryzacji na stacji bazowej TORVELO. To osobisty zbiór znaków w postaci alfanumerycznej (LOGIN i PIN), który Klient otrzymuje podczas rejestracji w Systemie TORVELO. Jest on niezbędny podczas autoryzacji przy stacji TORVELO w celu wypożyczenia roweru jak również przy logowaniu się na osobistym koncie w Systemie TORVELO czy aplikacji mobilnej. Login jest używany do identyfikacji Klienta w Systemie TORVELO oraz w kontaktach z Infolinią.
Każdy Klient może także zarejestrować w Systemie TORVELO, Toruńską Kartę Miejska, elektroniczną legitymację studencką czy inne kompatybilne nośniki zgodnie ze standardem MIFARE® lub MIFARE®PLUS, które usprawnią proces wypożyczania roweru.

2.14. Tabela Opłat – cennik usług i opłat Systemu TORVELO stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.torvelo.pl, aplikacji TORVELO podczas rejestracji oraz Stacji TORVELO.

2.15. Rachunek Przedpłacony – osobisty rachunek Klienta, w systemie rozliczeniowym Systemu TORVELO, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z systemu TORVELO zgodnie z Tabelą Opłat.

2.16. PayU – system płatności internetowych.

2.17. Opłata inicjalna Zwrotna – kwota 10 zł wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu TORVELO według Tabeli Opłat.

Zwrot niewykorzystanej kwoty, na poczet wypożyczeń opłaty inicjalnej zwrotnej, następuję w ciągu 30 dni w przypadku pisemnej rezygnacji wysłanej przez użytkownika na mail zwrot@torvelo.pl pod warunkiem wskazania:

1)     Login użytkownika

2)     Imię i Nazwisko

3)     Adres zamieszkania

4)     Kwota niewykorzystanej opłaty inicjalnej

5)     Poprawny numer rachunku bankowego użytkownika wnoszącego o zwrot niewykorzystanej opłaty inicjalnej zwrotnej.

Zwrot opłaty inicjalnej jest tożsamy z jednoczesną likwidacją konta użytkownika. Konto użytkownika staje się nieaktywne. Powyższe ma zastosowanie w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

2.18. Opłata uiszczona – kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu TORVELO według Tabeli Opłat, bezzwrotna w przypadku rezygnacji.

2.19. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze stacji TORVELO przy pomocy Identyfikatora Klienta.

2.20. Zwrot roweru – zwrot roweru w dowolnej, działającej Stacji TORVELO. Zwrot roweru opisuje punkt X Regulaminu „Procedura Zwrot”.

2.21. Zwrot roweru za pomocą linki zabezpieczającej – zwrot roweru w dowolnej Stacji TORVELO, tylko i wyłącznie w przypadku braku wolnego miejsca w zamku lub awarii stacji, polegający na zabezpieczeniu roweru zamkiem szyfrowym oraz niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie Infolinii TORVELO.

2.22. Działania zabezpieczające – czynności podejmowane w przypadku naruszenia Regulaminu Systemu TORVELO, polegające na kontakcie z Klientem, wezwaniu go do dobrowolnego uregulowania należności w sytuacji, gdy stan rachunku przedpłaconego nie jest wystarczający do pokrycia kosztów powstałych na skutek korzystania z Systemu TORVELO, a w przypadku braku uregulowania należności, jej wyegzekwowanie. Przypadki kradzieży czy zniszczenia mienia Systemu TORVELO zgłaszane będą właściwym organom, uprawnionym do ścigania oraz karania sprawców czynów niedozwolonych.

2.23. Opłata manipulacyjna – opłata pobierana przez Operatora w momencie poniesienia dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłowym zwrotem roweru przez Klienta, dotycząca odtworzenia roweru.

2.24. Akcje specjalne – akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu TORVELO w czasie funkcjonowania Systemu TORVELO, służące promowaniu Systemu TORVELO.

2.25. Voucher – akcja specjalna Operatora w wyniku, której Operator umożliwia dodatkowe doładowania konta założonego w Systemie TORVELO.

2.26. Organizator Systemu TORVELO - Gmina Miasta Toruń - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

III. Warunki ogólne korzystania z Systemu TORVELO
3.1. Warunkiem korzystania z Systemu TORVELO jest: przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie www.torvelo.pl (lub aplikacji mobilnej), podanie przez Klienta wymaganych, prawidłowych danych osobowych (imię, nazwisko), danych adresowych (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) i danych kontaktowych (adres e-mail oraz numer telefonu), akceptacji warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz uiszczenie zwrotnej opłaty inicjalnej wskazanej w tabeli opłat.


3.2. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu TORVELO. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie na potrzeby własne związane z funkcjonowaniem Systemu TORVELO.


3.3. Operator TORVELO wyda Klientowi rower do użytku, na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty zgodne z Tabelą Opłatna wskazany przez Operatora rachunek przedpłacony.


3.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu wypożyczenia, wypięcia go ze Stacji TORVELO, do momentu zwrotu roweru, wpięcia do Stacji TORVELO i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 3.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji TORVELO, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji TORVELO.


3.5. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Infolinię TORVELO o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży w najbliższym Komisariacie Policji. Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową tylko w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą podczas trwania wypożyczenia, np. braku zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym podczas postoju.


3.6. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi TORVELO pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu TORVELO, przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód,
powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.torvelo.pl. Oświadczenie musi być doręczone Operatorowi TORVELO poprzez wysłanie go listem poleconym lub przekazane na adres Operatora Systemu TORVELO, którego aktualny adres dostępny jest na stronie internetowej www.torvelo.pl. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub „prawa jazdy odpowiedniej kategorii”.


3.7. Wypożyczenie i zwrot roweru jest dozwolone tylko na stacjach Torvelo znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Toruń za wyjątkiem wyłączonej strefy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.


3.8. Klient systemu TORVELO na jedno konto może wypożyczyć jeden rower w taryfie miejskiej oraz dwa rowery w taryfie turystycznej. (Tabela opłat stanowi Załącznik nr 2)


3.9. Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez system komputerowy Klienta następujących łącznych wymogów technicznych:
  · posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email), umożliwiającego kontakt z Operatorem / Infolinią TORVELO,
  · posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari oraz posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet.


3.10. Operator Systemu TORVELO informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym, o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.

3.11. Operator zapewnia także najnowszą wersję aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym iOS lub Android. Aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję.

 IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
4.1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz Kodeksu Drogowego.

4.2. Klient zobowiązuje się oddać rower w stanie nie pogorszonym od stanu, w którym Klient wypożyczył rower.

4.3. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, np. zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym, lub nie pozostawianie roweru bez nadzoru.

4.4. Udostępnienie przez Klienta roweru lub konta osobie trzeciej wbrew postanowieniom Regulaminu, nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież, aż do momentu zwrotu roweru do Stacji TORVELO.

4.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia przez siebie  obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu TORVELO. Operator TORVELO nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

4.6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniony mu rower począwszy od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego prawidłowego zwrotu. W razie nieprawidłowego zwrotu roweru, Klient zostanie obciążony kosztami dalszego trwania wypożyczenia oraz poniesie odpowiedzialność za ewentualną jego/ich kradzież bądź zniszczenie.

4.7. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenie. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek bezzwłocznie skontaktować się z Infolinią TORVELO.

4.8. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.

4.9. Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu TORVELO (Rowerów, Terminali, Stacji TORVELO) będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy. Operator TORVELO wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury TORVELO.

4.10. Celowe uszkodzenie systemu TORVELO spowoduje złożenie przez Operatora TORVELO zawiadomienia do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia oraz konieczność poniesienia przez uszkadzającego wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.

4.11. Wszelkie ewentualne szkody powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, wyłącznie w przypadkach zawinionych przez Klienta, w pełnej wysokości ponosi Klient Systemu TORVELO.

4.12. Zabronione jest korzystanie z Systemu TORVELO przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.

4.13. Przekroczenie 12 godzinnego (taryfa miejska) / 24 godzinnego (taryfa turystyczna) okresu pobrania roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat (Załącznik nr 2)

4.14. Korzystanie z rowerów Systemu TORVELO może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Klienta.

V. Rejestracja
5.1 Rejestracja w Systemie TORVELO, wpłata opłaty inicjalnej Zwrotnej oraz utrzymywanie minimalnego salda w wysokości co najmniej 10 zł jest warunkiem koniecznym dla korzystania z Systemu TORVELO.

5.2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem www.torvelo.pl oraz poprzez aplikację mobilną. Dodatkowo Operator dopuszcza rejestrację za pomocą Infolinii TORVELO, poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Infolinii TORVELO (płatności Klient dokonuje samodzielnie we własnym zakresie).

5.3. Warunkiem zarejestrowania Klienta w TORVELO, jest podanie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych (imię, nazwisko) danych adresowych (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz danych kontaktowych tj. adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Aby wypożyczyć rower konieczne jest także zasilenie rachunku przedpłaconego jednorazową, zwrotną opłatą inicjalną w wysokości 10,00 (dziesięciu) złotych brutto. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduję się w pkt. od 5.4. do 5.13. poniżej.
5.4. Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu TORVELO: BikeU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa), ul. Rondo ONZ 1, NIP: 5213639556, REGON: 146369479, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000443118, kapitał zakładowy: 25.000,00 złotych.

5.5. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby BikeU sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa · kontakt e-mailowy pod adresem ochronadanych@torvelo.pl.

5.6. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora TORVELO wyłącznie na potrzeby działania Systemu TORVELO, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

5.7. Podstawą konieczności przetwarzania przez Operatora TORVELO danych osobowych Klienta jest zawarta i wykonywana umowa pomiędzy Operatorem TORVELO a Klientem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Klienta, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora TORVELO (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

5.8. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:
a) Organizator Systemu TORVELO: Gmina Miasta Toruń - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń na zasadach określonych w umowie pomiędzy Organizatorem Systemu TORVELO a Operatorem Systemu TORVELO;
b) podmioty działające na zlecenie Operatora TORVELO w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Operatora TORVELO (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, etc.), w szczególności dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, oprogramowania dla Systemu TORVELO i rowerów;
c) niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe oraz za pomocą kart kredytowych lub debetowych;
d) podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja).
Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora Systemu TORVELO (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu) Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.
Operator Systemu TORVELO zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnienie, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy.

5.9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klient ma prawo:
  - zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych;
  - zażądać dostępu do danych osobowych oraz do przekazania kopii danych, które zostały przekazane Operatorowi TORVELO;
  - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe –
zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  - zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada Operator TORVELO;
  - zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których Operator TORVELO nie posiada już podstaw prawnych;
  - zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta;
  - zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi;
  - wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z praw wskazanych powyżej, z wyłączeniem ostatniego punktu, można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@torvelo.pl; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora TORVELO.

5.10. Informujemy, że dane osobowe Klienta nie są przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.

5.11. Podane dane osobowe oraz dane zebrane w związku z wypożyczeniem lub oddaniem roweru na podstawie aktywności Klienta nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5.12. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do Systemu TORVELO, posiada dostęp do wszystkich swoich danych i ma możliwość ich aktualizacji w Systemie TORVELO oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.

5.13. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora TORVELO tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie TORVELO, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług wypożyczalni rowerów na rzecz Organizatora Systemu TORVELO. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Organizatora Systemu TORVELO, jak i Klientów).
W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, usuniemy dane osobowe Klienta.

 

VI. Formy Płatności
6.1.Klient wnosi opłatę poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany mu rachunek przedpłacony. Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych znajdującego się na stronie www.torvelo.pl  lub w aplikacji mobilnej.

6.2. Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, w którym użytkownik otrzymał potwierdzenie płatności drogą elektroniczną lub w postaci wiadomości tekstowej na podany przez Klienta podczas rejestracji adres email oraz numer telefonu. Stan konta jest też dostępny na koncie Użytkownika systemu TORVELO

6.3. Z chwilą prawidłowo zaksięgowanej wpłaty Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Systemu TORVELO.

6.4.Właścicielem rachunków przedpłaconych Klientów jest Operator TORVELO.

6.5. W trakcie trwania umowy z Operatorem TORVELO oraz po jej zakończeniu, opłaty uiszczone na rachunku przedpłaconym Klienta nie podlegają zwrotowi.

 

VII. Wypożyczenie
7.1. Rower można wypożyczyć na dwa sposoby:
- przez Terminal TORVELO w miarę dostępności rowerów na stacji po uprzednim uruchomieniu Terminala TORVELO, zalogowaniu się w systemie swoim Identyfikatorem oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala TORVELO komunikatami.
- za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem Android lub iOS

7.2. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie ważnego konta TORVELO określającego aktywny status klienta, tzn. prawidłową rejestrację Klienta, ważną umowę oraz stan konta na rachunku przedpłaconym musi wynosić 10,00 zł.

7.3. Klient przed wypięciem ze stojaka wybranego roweru, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane.

7.4. Klient zobligowany jest do zgłoszenia na Infolinię wszelkich usterek ujawnionych w trakcie korzystania z roweru. W przypadku stwierdzenia usterki uniemożliwiającej użytkowanie roweru w sposób bezpieczny lub mogącej prowadzić do uszkodzenia roweru, Klient zobligowany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu na Infolinię TORVELO oraz dokonania zwrotu roweru w najbliższej Stacji TORVELO

7.5. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające.

7.6. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji TORVELO Klient jest zobowiązany do natychmiastowego kontaktu telefonicznego z Infolinią TORVELO. Pracownik Infolinii TORVELO poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania.

7.7. Rower jest wyposażony w koszyk umieszczony z przodu roweru, przeznaczony jedynie do przewożenia przedmiotów lekkich. Nie wolno przewozić w koszyku rzeczy ciężkich ze względów bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem mienia. Waga wkładu do koszyka nie może przekroczyć 10 kg. Nie wolno przewozić przedmiotów o ostrych krawędziach oraz znacznie wystających poza obręcz koszyka. Przewożenie dzieci i zwierząt jest kategorycznie zabronione. W razie wypadku powstałego na skutek niewłaściwego wykorzystania koszyka, odpowiedzialność oraz wszelkie koszty z niego wynikające ponosi Klient. Operator TORVELO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.

7.8. Wypożyczony rower należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower TORVELO, będący środkiem transportu miejskiego, przeznaczony jest do przemieszczania się pomiędzy Stacjami TORVELO. Zabronione jest użytkowanie przedmiotowych rowerów w celu jazdy wyczynowej, terenowej poza utwardzonymi nawierzchniami, sztuczek kaskaderskich, nie należy ścigać się oraz używać roweru do pchania lub ciągnięcia czegokolwiek.

7.9 Zabrania się używania zabezpieczenia nie będącego elementem Systemu TORVELO w celu zablokowania roweru na Stacji TORVELO. Operator TORVELO zastrzega sobie prawo do usuniecie niewłaściwego zabezpieczenia zastosowanego przez Klienta. Wszelkie koszty z tego wynikające ponosi Klient zgodnie z Tabelą Opłat.
7.10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia
8.1. Klient ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia (taryfa miejska) oraz przed upływem dwudziestej czwartej godziny wypożyczenia (taryfa turystyczna).

8.2 Wymóg wskazany w pkt. 8.1 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych.

8.3. Przekroczenie czasu wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar zgodnie z Tabelami Opłat oraz rozpoczęcie działań zabezpieczających.


IX. Naprawy i Awarie
9.1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie na Infolinię TORVELO pod numerem telefonu +48 56 641 79 90 oraz poprzez aplikację mobilną. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymać, powiadomić telefonicznie o tym Infolinię oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji TORVELO.

9.2. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Infolinią TORVELO przez cały czas wypożyczenia roweru.

9.3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis TORVELO.

 X. Procedura zwrotu roweru
10.1. Klient zwraca rower poprzez wpięcie roweru do wolnego elektrozamka, znajdującego się w dowolnej Stacji TORVELO w taki sposób, aby trzpień roweru znalazł się w elektrozamku, a kierownica w linii prostej z ramą roweru. Zalecane jest pociągnięcie roweru do siebie w celu upewnienia się, że rower jest prawidłowo zabezpieczony. Zamknięcie blokady nastąpi automatycznie.
Klient ma także obowiązek upewnić się, że rower został zwrócony w Systemie TORVELO. Klient może dokonać tego poprzez zalogowanie się na terminalu lub za pomocą aplikacji TORVELO jak również kontaktując się z Infolinią TORVELO.


10.2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka na Stacji TORVELO (brak wolnego miejsca/awaria stacji) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka i do niezwłocznego przeprowadzenia procedury zwrotu roweru wyłącznie za pomocą Infolinii TORVELO, podając prawidłowe dane Klienta zarejestrowane w Systemie oraz numer roweru i numer/nazwę stacji. W przypadku wątpliwości co do przedstawionych danych Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia procedury zwrotu roweru i poproszeniu o ponowny kontakt z Infolinią przez właściciela konta.

10.3. W przypadku nieprawidłowego zwrotu roweru, o których mowa w punktach X.10.1. i X.10.2. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualne jego uszkodzenia oraz kradzież.


10.4. W przypadku, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji podczas wypożyczenia roweru Klient zobowiązany jest spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję i przesłać je w ciągu 7 dni od zdarzenia na adres Operatora systemu TORVELO lub na adres mailowy bok@torvelo.pl. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Klient zobowiązany do natychmiastowego poinformować o tym fakcie Infolinię TORVELO.

 

XI. Brak zwrotu w terminie
11.1. Nie zwrócenie roweru przed dwunastą lub dwudziestą czwartą godziną wypożyczenia jest traktowane jako naruszenie Regulaminu, a tym samym złamanie przez Klienta umowy z Operatorem TORVELO, co spowoduje uruchomienie działań zabezpieczających oraz nałożenie opłat według Tabeli Opłat i Kar.

 

XII. Opłaty
12.1. Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru określana jest w oparciu o Tabelę Opłat dostępną na stronie internetowej www.torvelo.pl. Opłata wyliczana jest według liczby minut wypożyczenia, począwszy od momentu zakończenia procedury wypożyczenia roweru przy terminalu lub poprzez aplikację, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia przez system – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji TORVELO lub zakończenia wypożyczenia przez Infolinię Torvelo.

12.2. Opłaty za korzystanie z Systemu TORVELO są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych 20 minut wypożyczenia. Opłata za jednorazowe wypożyczenie jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt wypożyczenia na 80 minut wynosi 1 zł + 3 zł = 4 zł.

12.3. W razie gdy naliczona opłata za wypożyczenie roweru bądź inna wynikająca z Tabeli Opłat jest wyższa niż środki Klienta zgromadzone na rachunku przedpłaconym, Klient w celu dalszego korzystania z Systemu TORVELO zobowiązany jest do doprowadzenie stanu rachunku przedpłaconego do salda co najmniej 0,00 złotych w ciągu 21 dni, w innym przypadku uruchomione zostaną działania zabezpieczające.

12.4. W przypadku otrzymania przez Klienta vouchera lub promocyjnego doładowania konta Klienta, jej przeznaczenie ustala Operator. Kwota jest bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z vouchera wykorzystywane są w pierwszej kolejności. Kwoty, termin ważności i powody przyznania są przedstawione w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie www.torvelo.pl

12.5. Wszystkie opłaty uiszczone na konto Operatora w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu nie podlegają zwrotowi i są w całości do wykorzystania na wypożyczenia roweru w systemie TORVELO.

 

XIII. Reklamacje
13.1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta drogą mailową na adres reklamacje@torvelo.pl. żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Wypożyczenia przez Operatora TORVELO najlepiej w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od wystąpienia tego zdarzenia.


13.2. Operator TORVELO rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. W przypadku kiedy należy uzupełnić reklamację, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień czy informacji. W następnej kolejności Klientowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

13.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o uzupełnienie w podanym zakresie.
Prawidłowo przesłana reklamacja musi posiadać dane Użytkownika zarejestrowanego w systemie TORVELO: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, LOGIN pozwalających na identyfikację Klienta. W przypadku braku jakichkolwiek danych Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
W przypadku wniesienia reklamacji dane osobowe przetwarzane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora TORVELO lub Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, udostępnionego na stronie internetowej www.torvelo.pl. Formularz jest do pobrania w formacie Word i PDF. Należy go uzupełnić i przesłać na adres mailowy reklamacje@torvelo.pl.

13.4. Klient ma prawo do jednorazowego odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której się odwołał. Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e-mail: reklamacje@torvelo.pl.

Klient ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniki reklamacji lub wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego w Toruniu.
13.5. Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również gdy Operator TORVELO nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Operator TORVELO ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych korzyści.

 

XIV. Rezygnacja
14.1. Klient ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem TORVELO w dowolnym czasie trwania umowy.

14.2. Rezygnacja następuje drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości zawierającej nie budzące wątpliwości co do intencji oświadczenia woli Klienta, na adres: bok@torvelo.pl, wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta, w szczególności podaniem: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu identyfikacji Klienta w Systemie TORVELO. Rozwiązanie umowy możliwe jest w sytuacji gdy saldo rachunku przedpłaconego Klienta jest dodatnie. W sytuacji gdy saldo rachunku przedpłaconego jest ujemne, przed złożeniem oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy konieczne jest doprowadzenie przez Klienta stanu rachunku przedpłaconego do salda 0,00 złotych.

14.3. Rozwiązanie umowy następuje w termie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenie Operatorowi.

14.4. Klient powinien wykorzystać dokonane przedpłaty do końca trwania umowy. Operator nie zwraca opłat uiszczonych, a niewykorzystanych.

 

XV. Postanowienia końcowe

15.1. Operator TORVELO zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji w systemie TORVELO.  Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu przesłanej na Infolinię TORVELO w terminie 7 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.

15.2. Wypożyczenie roweru oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z roweru oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.

15.3. Operator TORVELO rezerwuje sobie prawo do rozwiązania umowy o uczestnictwie w Systemie TORVELO w dowolnym czasie, z powodów takich jak:
- podanie nieprawidłowych danych podczas rejestracji;
- nieuregulowanie wpłaty za przekroczenie dwunasto-godzinnego wynajmy roweru;
- zarejestrowanie i użytkowanie rowerów Systemu TORVELO przez osobę nieletnią bez dostarczenie podpisanego „Oświadczenia o przystąpieniu za zgodą Rodzica lub opiekuna prawnego”;
- w przypadku nie uregulowania salda do 21 dni;
- za wykorzystanie roweru nie zgodnie z regulaminem;
- za kradzież roweru lub jego zniszczenia.
Klient natomiast nie ma prawa wystosowania roszczeń względem Systemu TORVELO.

15.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

15.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a inną obcojęzyczną podstawą interpretacji będzie wersja polska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
do TORVELO Rower Miasta Toruń


Stosownie do wymogów rozdziału III punktu 3.6 Regulaminu Systemu TORVELO, ja niżej podpisany/a …………………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, zamieszkały/a ………………….., jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny: ………………… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:
1. Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do Toruńskiego Roweru Miejskiego, dalej zwanego TORVELO, zgodnie z regulaminem TORVELO dostępnym na stronie www.torvelo.pl;
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Systemu TORVELO, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu, w tym także dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
3. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z TORVELO;
4. Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
………………………..
(miejscowość, data)
………………………………
(imię i nazwisko)
* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 2


TABELA OPŁAT (kwoty brutto)

TARYFA MIEJSKA
Jednorazowa, zwrotna opłata inicjalna - 10 zł
Od 0 do 20 minuty* - 0 zł
Od 20 do 60 minuty* - 1 zł
Od 60 do 120 minuty* - 3zł
Od 120 do 180 minuty* - 5 zł
Każda następna godzina* - 7 zł


Możliwość wypożyczenia jednego roweru na jedno konto. Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin* przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł

Koszt odtworzenia roweru – 3 400 zł

Opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł

Minimalny stan konta aby wypożyczyć rower - 10 zł

*Naliczanie opłat jest sekundowe.*Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80 minutowe Klient zapłaci 1,00 zł + 3,00 zł = 4,00 zł

 

 

TARYFA TURYSTYCZNA 24H
Jednodniowy, jednorazowy, bezzwrotny abonament - 15 zł
1440 minut do wykorzystania w ciągu 24h

Możliwość wypożyczenia dwóch rowerów na jedno konto. Maksymalny czas wypożyczenia roweru/rowerów to 24 godziny* przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł za każdy rower.

Koszt odtworzenia jednego roweru – 3 400 zł

Opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł
 

  

 

 Załącznik nr 3
Strefa użytkowania TORVELO – Rower Miasta Toruń (zielona strefa)

Strefa Użytkowania Torvelo_Załacznik nr 3 do Regulaminu